Thiết bị kiểm tra nhanh kháng nguyên Coronavirus mới (SARS-Cov-2) (nước bọt)

872a8ca67e8061ecc40f93b87773e99