Novel Coronavirus (SARS-Cov-2)Thiết bị xét nghiệm nhanh kháng thể trung hòa